3 NİSAN 2021 – SÖZLÜ SUNU OTURUMLARI

Verici ilişkili konular-Kök Hücre Mobilizasyonu, Toplanması ve Engraftman Kinetiği
Oturum Başkanları: Vildan Özkocaman (Uludağ Üniversitesi, Bursa), Mahmut Töbü (Ege Üniversitesi, İzmir)
Sözlü Sunu 1 Salonu
Covıd-19 Pandemisinde Allojeneik Hematopoetik Hücrelerin Kriyoprezervasyonu Ekin Kırcalı Ankara Üniversitesi, Ankara
Allojenik Hkht’de Akraba Dışı Verici Uyumu 9/10 İle 10/10 Arasında Sağ Kalım Farkı Var mı? Tek Merkez Deneyimi Mutlu Arat Istanbul Florence Nightingale Hastanesi, İstanbul
Yurt İçi Ve Yurt Dışı Gönüllü Akaraba Dışı Vericilerde Hla Özdeşlik Durumu : 10/10 >9/10 Mu Yoksa En Büyük Hladpb1 Mi? Meltem Kurt Yüksel Ankara Üniversitesi, Ankara
Periferik Kök Hücre Mobilizasyonunda Mobilizasyon Başarısına Vücut Kitle İndeksinin Etkisi Sevil Sadri İstanbul Medipol Üniversitesi, İstanbul
Ezbere Kılavuzlara Ezber Bozan Çözümler: İkinci Kez Akraba Dışı Verici Olunabilir mi? İlknur Kozanoğlu Başkent Üniversitesi, Adana
Bendamustinin Kök Hücre Mobilizasyonuna Etkisi: Tek Merkez Deneyimi Alihan Özay İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, İstanbul
Hematopoetik Kök Hücre Nakillerinde Hipokalemi: Bir Engraftman Belirteci Olabilir mi? Aylin Fatma Karataş Dokuz Eylül Üniversitesi, İzmir
Sağlıklı Kök Hücre Donörlerinde Günde Bir Kez ve İki Kez Gcsf Uygulamasının Karşılaştırılması: Tek Merkez Deneyimi Gülkan Özkan Yeditepe Üniversitesi, İstanbul
Plazma Hücre Diskrazilerinde Çevresel Kök Hücre Mobilizasyon Deneyimi Fatma Keklik Karadağ Ege Üniversitesi, İzmir
Greftte Toplam Çekirdekli Hücre Dozu, Pediatrik Kök Hücre Naklinde Sağkalım İçin Daha İyi Bir Prognostik Faktördür Ayşe Özkan Çukuova Üniversitesi, Adana
Komplikasyonlar: Graft Versus Host Hastalığı
Oturum Başkanları: Emin Kaya (İnönü Üniversitesi, Malatya), Serap Aksoylar (Ege Üniversitesi, İzmir)
Sözlü Sunu 2 Salonu
AML Ve ALL Hastalarında HLA Tam Uyumlu Allojeneik Kök Hücre Naklinde Post-Transplant Siklofosfamid’in Klinik Sonuçları Osman Kara Bahçeşehir Üniversitesi, İstanbul
Allojeneik Kemik İliği Naklinde Defibrotid Kullanımı Graft Versus Host Hastalığı Üzerine Etkili mi? Ayşe Hilal Eroğlu Küçükdiler Aydın Adnan Menderes Üniversitesi, Aydın
9/10-10/10 Hla Doku Uyumlu Akraba Dışı Donörden Kök Hücre Nakli Sonrası Siklofosfamid Temelli Gvhh Profilaksisi Murat Yıldırım Gülhane Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, İstanbul
Nakil Sonrası Siklofosfamid Kullanımının 9/10 Uyum İle Yapılan Nakillerde Graft Vs Host Hastalığını Önlemeye Etkisi Başak Adaklı Aksoy Altınbaş Üniversitesi Tıp Fakültesi, İstanbul
Bradyrhizobium Enterica’nın Gastrointestinal Graft Versus Host Hastalığındaki Rolü Cem Selim Aydın Adnan Menderes Üniversitesi, Aydın
Çocuklarda Geç Akut Ve Kronik Graft Versus Host Hastalığının NIH 2014 Kriterlerine Göre Değerlendirilmesi Koray Yalçın Medicalpark Göztepe Hastanesi, İstanbul
Allojenik Kök Hücre Nakli Hastalarında Peritransplant Metronidazol Kullanımıyla Akut Gvhd Riskinin İlişkisi Ekin Kırcalı Ankara Üniversitesi, Ankara
Hasar İlişkili Moleküler Yapıların Akut Graft Versus Host Hastalığında Sağkalım Üzerine Etkisi Serhat Çelik Erciyes Üniversitesi, Kayseri
Allojenik HKHN Yapılan Çocuk Hastalarda Vitamin A Düzeyinin Oküler Graft Versus Host Hastalığına Etkisi Funda Bostancı Ankara Şehir Hastanesi, Ankara
Pediatrik Kronik Graft Versus Host Hastalığının Tedavisinde İbrutinib Deneyimi Koray Yalçın Medicalpark Göztepe Hastanesi, İstanbul
Graft Versus Host Hastalığı Sebebi İle Ruxolitinib Kullanan Hastalarda Enfeksiyon Sıklığının Belirlenmesi Hülya Yılmaz Ankara Üniversitesi, Ankara
Komplikasyonlar: Enfeksiyon
Oturum Başkanları: Mine Miskioğlu (Celal Bayar Üniversitesi, Manisa), Ayşenur Bahadır (Karadeniz Teknik Üniversitesi, Trabzon)
Sözlü Sunu 3 Salonu 
Allojenik Kök Hücre Nakli Olan Hastalarda CMV Viremisi Sıklığı Ve CMV Virüs Enfeksiyonu İçin Risk Faktörleri- Tek Merkez Deneyimi Cemaleddin Öztürk Ankara Üniversitesi, Ankara
Melfalan Jenerikleri Arasındaki Tifilit Yan Etki Sıklığının Karşılaştırılması Hülya Yılmaz Ankara Üniversitesi, Ankara
Allojenik Hematopoietik Kök Hücre Naklini Takiben BK Virüs Hemorajik Sistiti: İnsidans, Risk Faktörleri Ve Mortalite Güneş Dorukhan Çavuşoğlu İstanbul Medipol Üniversitesi, İstanbul
Covid-19 Pandemisi Sırasında Hematopoietik Kök Hücre Transplantasyonu Zeynep Tuğba Güven Erciyes Üniversitesi, Kayseri
Hematopoetik Kök Hücre Transplantasyonundan Sonra BK Poliomavirüs Enfeksiyonunun Prevalansı, Risk Faktörleri, Tedavisi: Tek Merkezli Bir Çalışma Hakan Sarbay TC Yeni Yüzyıl Üniversitesi, İstanbul
Pediatrik Hematoloji-Onkoloji Ve Hematopoetik Kök Hücre Nakli Servisimizde Febril Nötropeni ve Enfeksiyon Ataklarında Covıd-19 Enfeksiyonlarının Rolü Hakan Sarbay TC Yeni Yüzyıl Üniversitesi, İstanbul
Posttransplant Siklofosfomid Kullanımı ve Akraba Dışı Nakiller BK Virüs İlişkili Hemorajik Sistit Sıklığını Artırıyor mu? Gizem Zengin Ersoy Altınbaş Üniversitesi Tıp Fakültesi, İstanbul
Akraba Dışı Donörden Kök Hücre Nakli Sonrası Siklofosfamid Uygulaması ve Enfeksiyonlar: Çok Merkez Deneyimi Selim Sayın Gülhane Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, İstanbul
Covıd-19 Pandemi Döneminde Hematopoietik Kök Hücre Transplantasyonu: Tek Merkez Deneyimi Serkan Güven Dokuz Eylül Üniversitesi, İzmir
Covıd-19 Pandemisinde Nakil Olgularımızda Saptayabildiğimiz SARS-COV-2-Pcr Pozitifliği Deniz Gören Şahin İstanbul Bilim Üniversitesi, İstanbul
Komplikasyonlar: Erken ve Geç Dönem Komplikasyonlar (GVHD ve Enfeksiyon Dışı Komplikasyonlar)
Oturum Başkanları: Şebnem Yılmaz (Dokuz Eylül Üniversitesi, İzmir), Füsun Gediz (İzmir İl Sağlık Müdürlüğü Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İzmir
Sözlü Sunu 4 Salonu
Pediatrik Talasemi Hastalarında Kök Hücre Transplantasyonu Sonrası Demir Şelasyon Tedavisinin Etkinliği ve Güvenliği Funda Tayfun Küpesiz Akdeniz Üniversitesi, Antalya
Kan Grubu Uyuşumsuzluğunun Haploidentik Transplant Sonuçlarına Etkisi ve Kan Grubu Dönüşüm Süreci Melis Gökgöz Ankara Üniversitesi, Ankara
Talasemili Hastalarda Nakil Sonrası Genel, Talasemisiz, Talasemi-Gvhd Olmaksızın Yaşam Oranları ve Bu Oranları Etkileyen Faktörler, Türkiye Sonuçları Akif Yeşilipek Medical Park Hastanesi, Antalya
Hematopoetik Kök Hücre Nakli Yapılan Çocuk Hastalarda Oral Mukozit Sıklığı ve Etki Eden Faktörler Suar Çakı Kılıç SBÜ Ümraniye Eğitim Araştırma Hastanesi, İstanbul
Solid Organ Nakli Ve Allojenik Kök Hücre Nakli Sonrası Gelişen Post-Transplant Lenfoproliferatif Hastalık- Tek Merkez Deneyimi Cemaleddin Öztürk Ankara Üniversitesi, Ankara
Hematopoetik Kök Hücre Nakli (Hkhn) Sonrası Çocuk ve Adolesanların İskelet Problemleri Aybüke Kaçır İstanbul Başakşehir Çam Ve Sakura Şehir Hastanesi, İstanbul
Melfelan Hazırlık Rejimi Tek Gün ve İki Gün Kullanımı Yan Etki Değerlendirmesi, Fark Var mı ? Nebahat Öztürk Ankara Üniversitesi, Ankara
Hematopoetik Kök Hücre Transplantı Yapılan Hastalarda Pulmoner Komplikasyonlar Harun Sivlim Ankara Şehir Hastanesi, Ankara
Otolog Kök Hücre Naklinde İntravenöz ile Subkutan Granülosit Koloni Stimüle Edici Faktör Uygulamasının Nakil Parametrelerine Etkisi Hakan Kalyon Koç Üniversitesi, İstanbul
Akut Lösemili Çocuklarda Allojenik Hematopoietik Kök Hücre Nakli Sonrası İzole Kemik İliği Dışı Relapsların, Risk Faktörleri Ve Kinetiği Volkan Hazar Medstar Hastanesi, Antalya
Otolog ve Allogeneik Kök Hücre Naklinde Levofloksasin Proflaksisi Sonuçları: Tek Merkez Deneyimi Gülkan Özkan Yeditepe Üniversitesi, İstanbul
Transplant Merkez Deneyimleri
Oturum Başkanları: Fahir Özkalemkaş (Uludağ Üniversitesi, Bursa), Alphan Küpesiz (Akdeniz Üniversitesi, Antalya)
Sözlü Sunu 5 Salonu
Türkiye’de Ulusal Pediatrik Kök Hücre Nakilleri Savaş Kansoy Ege Üniversitesi, İzmir
Çocuk Kemik İliği Nakli Merkezimizde Kök Hücre Nakli Yapılan Mülteci ve Yabancı Uyruklu Hastaların Klinik Değerlendirilmesi: Tek Merkez Deneyimi Dilek Gürlek Gökçebay Ankara Şehir Hastanesi, Ankara
Allojenik Hematopoetik Kök Hücre Nakli Sonrası Görülen Geç Dönem Relapslar: Tek Merkez Deneyimi Deniz Gören Şahin İstanbul Bilim Üniversitesi, İstanbul
Söz Uçar Yazı Kalır: Jacıe Akredite Merkez Pratiği Hakan Özdoğu Başkent Üniversitesi, Adana
Bir Yaş Altı İnfant Hastalarda Hematopoietik Kök Hücre Translantasyonu;Tek Merkez Deneyimi Fatma Demir Yenigurbuz Acıbadem Mehmetali Aydınlar Üniversitesi, İstanbul
İzmir Tepecik Eğitim Ve Araştırma Hastanesi Çocuk Onkoloji Ve Kemik İliği Transplantasyonu Merkezi’nin 30 Yıllık Deneyimi Zuhal Önder Siviş İzmir Tepecik Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, İstanbul
Juvenil Myelomonositik Lösemide Allogeneik Kök Hücre Nakli Deneyimimiz Canan Albayrak Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Samsun
Nakil Yapılan Ve Yapılmayan Yüksek Riskli Kronik Lenfositik Lösemi Hastalarının Sonuçlarının Yenilikçi Hedef Tedaviler Döneminde Karşılaştırılması Pelin Aytan Başkent Üniversitesi, Adana
Göçle Gelen Pediatrik Populasyonda Kök Hücre Nakil Sonuçları- Tek Merkez Deneyimi Gülay Sezgin Çukurova Üniversitesi, Adana
Relaps/ Refrakter Hodgkin Lenfoma Hastalarında Allojenik Hematopoetik Kök Hücre Nakli: Tek Merkez Deneyimi Derya Koyun Ankara Üniversitesi, Ankara
Deneysel Çalışmalar-Otolog Kök Hücre Nakli
Oturum Başkanları: Muhlis Cem Ar (İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, İstanbul), Ülker Koçak (Gazi Üniversitesi, Ankara)
Sözlü Sunu 6 Salonu
Ekstrakorporeal Fotoferez İlişkili DNA Hasarlarının Araştırılması Bahadır M. Samur Erciyes Üniversitesi, Kayseri
Fare-İnsan Xenograft Hematopoietik Kök Hücre Nakli Modelinde VPA ve/veya NAM İle Ekspande Edilmiş Hematopoietik Kök Hücrelerin Engrafman Kinetikleri Eylül Turasan Ankara Üniversitesi, Ankara
In Vitro Semisolid Agar Veya Sıvı Kültür Koşullarında VPA ve Nam Gibi Küçük Moleküller Aracılığı İle Hematopoietik Kök Hücre Ekspansiyonu Kinetikleri Klara Dalva Ankara Üniversitesi, Ankara
Otolog Kök Hücre Nakli Yapılan Hastalarda Renal Yetmezlik ile Melfelan Toksititesi Arasındaki İlişkinin İncelenmesi Fazıl Çağrı Hunutlu Uludağ Üniversitesi, Bursa
Refrakter Nöroblastom Hastalarında Tandem Yüksek Doz MIBG Ve Otolog Hematopoetik Kök Hücre Nakli Veysel Gök Erciyes Üniversitesi, Kayseri
Multiple Miyelom Olgularında Otolog Kök Hücre Desteğinde Yüksek Doz Kemoterapide Yaş Sınırı Var mı? 10 Yıllık Merkez Eğilim Ve Deneyim Analizimiz Mutlu Arat İstanbul Florence Nightingale Hastanesi, İstanbul
Multipl Miyelomda Otolog Priferik Kök Hücre Nakli Sonrası Erken Nüksü Belirlemede Cıbmtr, Iss Ve R-Iss Skorlama Sistemlerinin Karşılaştırılması Güldane Cengiz Seval Ankara Üniversitesi, Ankara
Primer Santral Sinir Sistemi Lenfoma Hastalarında İlk Sıra Tedavi Sonrası Otolog Kök Hücre Destekli Yüksek Doz Tedavi Uğur Şahin Medicana International Ankara Hastanesi, Ankara
65 Yaş Ve Üstü Multiple Myelom Hastalarında Otolog Kök Hücre Nakli Elçin Erdoğan Yücel Dokuz Eylül Üniversitesi, İzmir
Multipl Miyelom Hastalarında Otolog Kök Hücre Naklinin Sarkopeni Gelişmesi Ve Sarkopenin Artması Üzerine Etkileri Ufuk Demirci Trakya Üniversitesi, Edirne
Multiple Myelom’da Otolog Kök Hücre Nakli Hazırlama Rejimi Olarak Yüksek Doz Melfalan’a Busulfan Eklenmesinin Sonuçları-Tek Merkez Deneyimi Cemaleddin Öztürk Ankara Üniversitesi, Ankara